【T *** B-103】今天做了人生最心情舒畅的事!高野静香(高野しずか)作品新番车牌

【T *** B-103】今天做了人生最心情舒畅的事!高野静香(高野しずか)作品新番车牌

盖心、肺、肝,原一系相连,下又连于冲任,而心肺相连之系,其中原有两管,一为血脉管,一为回血管,血脉管下行,回血管上行。盖心、肺、肝,原一系相连,下又连于冲任,而心肺相连之系,其中原有两管,一为血脉管,一为回血管,血脉管下行,回血管上行。

 然此物出于东三省,愚亲至其地,见山坡多生此种芍药,开单瓣红花,其花小于寻常芍药花约三倍,而其叶则确系芍药无疑。暑热之时,彻夜不眠,辛苦有火,多食凉物,入秋遂发疟疾。

渐至饮食减少,寒热往来,咳嗽吐痰,身体羸弱,亦以为无可医治待时而已。证候三四日间表里俱壮热,心中热极之时恒吐血一两口,急饮新汲井泉水其血即止。

证候其少腹时觉下坠,眠时须以暖水袋熨脐下,不然则疼不能寐。舌苔白浓欲黄,大便三日未行。

用萸肉、龙骨、牡蛎者,以其皆为收敛之品,又皆善收敛正气而不敛邪气,能助肾脏之蛰藏而无碍肝风之消散,药物解中论之详矣。饮食减少,身体羸弱,面目黄白无血色,脉搏六至,左部弦而微硬,右部濡而无力。

脉象濡弱,而搏近五至。宜投以峻补之剂,更用重镇之药辅之以引之下行,则上之郁开而下焦之虚亦即受此补剂之培养矣。

Leave a Reply